•Έρευνες εταιρικής εικόνας
∆οµή και χαρακτηριστικά εταιρικής εικόνας / αναγνωρισιµότητα / εξοικείωση / εικόνα /
συγκριτικές αναλύσεις / positioning / στρατηγική έρευνες ικανοποίησης πελατών.

•Ανάλυση αγοράς
Αναλύσεις µεριδίων αγοράς / Μελέτες ψυχογραφικής / προϊοντικής/ lifestyle τµηµατοποίησης.

•Έρευνες συνηθειών και στάσεων
∆ιαδικασία αποφάσεων / Αναγνωρισιµότητα / Χρήση / Προτιµήσεις και στάσεις / Κριτήρια επιλογής προϊόντων και υπηρεσιών.

•Έρευνες αutomotive
Μελέτες συνηθειών και στάσεων, εταιρικής και προϊοντικής εικόνας και ικανοποίησης πελατών από sales και after sales υπηρεσίες και Αναλύσεις αγοράς στο χώρο του αυτοκινήτου

•Μελέτες τιµοληψιών
Tracking ερευνητικά προγράµµατα παρακολούθησης και ελέγχου τιµών προϊόντων.

•Διαφηµιστική έρευνα
Pre-post έρευνα αξιολόγησης διαφήµισης / µελέτες συνολικής αξιολόγησης επικοινωνίας.

•Αθλητική έρευνα
Παρακολούθηση αθλητικών γεγονότων / Προτιµήσεις και στάσεις απέναντι σε αθλήµατα / Μελέτη και αξιολόγηση χορηγιών / Ανάλυση µέσου χορηγίας.

•Έρευνες µελέτης νέων προϊόντων / concepts
Μελέτες απόψεων / στάσεων απέναντι σε νέα προϊόντα / ∆ιερεύνηση ονόµατος / συσκευασίας / χαρακτηριστικών προϊόντων.

•Έρευνες επισκεψιµότητας / µετακινήσεων
Μελέτες επισκεψιµότητας και στάσεων επισκεπτών σε καταστήµατα / εκθέσεις / εκδηλώσεις / on road surveys / µελέτες µετακινήσεων πληθυσµού.

•Έρευνες B2B
Προσδιορισµός Κέντρου Λήψης Αποφάσεων / Χαρτογράφηση αναγκών / Αξιολόγηση κριτηρίων αγοράς / Απόψεις και Στάσεις απέναντι σε προϊόντα και υπηρεσίες.

•Child research
Μελέτες καταγραφής και εις βάθος διερεύνησης των παραµέτρων που διαµορφώνουν τις απόψεις και προτιµήσεις των παιδιών και του ρόλου τους στην αγοραστική διαδικασία.