•Έρευνες πολιτικού κλίματος
Αd-hoc ή tracking προγράμματα ποσοτικής και ποιοτικής
έρευνας διερεύνησης απόψεων και στάσεων απέναντι
σε θέματα της κεντρικής πολιτικής ατζέντας και μελέτη
της θεματολογίας που διαμορφώνεται από την πολιτική συγκυρία.


•Έρευνες τοπικής αυτοδιοίκησης
Μελέτες επικοινωνιακής στρατηγικής στο επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εντοπισμός προβλημάτων και χαρτογράφηση θεμάτων, ιεράρχηση προτεραιοτήτων, σχηματοποίηση δράσεων και αξιολόγηση απόδοσης σχετικών χειρισμών.


•Έρευνες εικόνας πολιτικών προσώπων
Μελέτες διερεύνησης εικόνας πολιτικών προσώπων με βάση πυραμιδικά μοντέλα δόμησης της προσωπικής δυναμικής (αναγνωρισιμότητα / δημοτικότητα / εξοικείωση / δυναμική / εικόνα / positioning) / Συμβουλευτικές υπηρεσίες χάραξης στρατηγικής και επικοινωνίας.


•Έρευνες πρόθεσης ψήφου
Tracking ερευνητικά προγράμματα μελέτης της πρόθεσης ψήφου, των παραμέτρων που την επηρεάζουν και των στάσεων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της πολιτικής συγκυρίας.